وظایف و کار ویژه‌های دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران

2 دکتری حقوق بین‌الملل و رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان‌ها به تصویب می‌رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می‌آید که در همه نظام‌های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است.
نظام حقوقی جمهوری ایتالیا نیز به‌مثابه یکی از این کشورهاست که دادگاه قانون اساسی را برای نیل به این اهداف تأسیس نموده و از حدود نیم قرن تجربه آن برخوردار می‌باشد که این نوشتار به بررسی صلاحیت‌ها و کار‌ویژه‌های نهاد مزبور می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
فاورو، لویی (1387)، «دیوان قانون اساسی ایتالیا»، برگردان علی اکبر گرجی، نشریه حقوق اساسی، سال پنجم، شماره 9، صص 111- 124.
ب) لاتین
A. Alito, Samuel (1972), An Introduction to the Italia Constitutional Court, Woodrow Wilson School Scholar Project, professor F.Morphy
Adams, John Clarke; Barile, Paolo (1953), "The American Political Science Review: The Implementation of the Italian Constitution", American Political Science Association, Vol. 47, No. 1, 61-83
"Constitution of The Italian Republic", The Parliamentary Information Archives and Publications Office of the Senate, Service for Official Reports and Communication
Einaudi, Mario (1948), "The American Political Science Review: The Constitution of the Italian Republic", USA, American Political Science Association, No. 4, Vol. 42, 661-676
Farrelly, David G; H. Chan, Stanley (1957), Italy's Constitutional Court: Procedural Aspects, The American Journal of Comparative Law, Vol.6, No.2/3, pp. 314-327
Ferrari, Giuseppe Franco (2008), Introduction to Italian Public Law, Giuffrè Editore
Ferrari, Giuseppe Franco; Gambaro, Antonio (2008), "The Italian Constitutional Court and Comparative Law-A Premise", comparative law review, vol 1, 1-22
Gentili, Gianluca (2008), Individual Constitutional Complaint in Italy: Projects of Introduction and an Assessment of the Real Advantages for the Protection of Fundamental Rights, University of Trento, 3rd Edition
Gentili, Gianluca (2008), Concrete Control of Constitutionality in Italy, University of Trento, 3rd Edition
Groppi, Tania (2010), The Italian constitutional court: Towards a multilevel system of constitutional review, Indian Journal of Constitutional Law, Vol 4, 100-117
McGaw Smyth, Howard (1948), "The Western Political Quarterly, Italy: From Fascism to the Republic (1943-1946)", University of Utah, Vol. 1, No. 3, 205-222
Panjo, Simone (2009), Regionalism in the Italian constitutional System, Diritto and questioni pubbliche, 625-642
Quaranta, Alfonso (2012), "The Italian Constitutional Court", translation of Clare Tame, Servizi Tipografici Carlo Colombo s.r.l, Rome, Italy
Robbers, Gerhard (2007), Encyclopedia of World Constitutions, Facts On File Inc, United States of America
S.Dengler, Daniel (2001), "The Italian Constitutional Court": Safeguard of the Constitution, USA, Dickinson School of Law, Carlisle, PA
ج- پایگاه‌های‌های اینترنتی
http://www.cortecostituzionale.it