نویسنده = محمد منصوری بروجنی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی

دوره 5، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 81-102

احمد حبیب نژاد؛ محمد منصوری بروجنی