آسیب‌شناسی نظام حرفه‌ای در حقوق اداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد، واحد قم، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد واحد قم، قم، ایران

10.22034/qjplk.2022.1477.1385

چکیده

نظام‌های حرفه‌ای یا صنفی، از عوامل نوآوری و استقلال مؤسسات فنی از دولت مرکزی محسوب می‌شوند. در این مقاله سعی شده است که نظام حرفه‌ای موجود در ایران با تأکید بر آسیب‌ها و موانع تحقق این نوع از تمرکززدایی فنی بررسی شود. با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای، تحقق نظام حرفه‌ای در ایران، بررسی شده است. با بررسی قانون اساسی و قوانین عادی در حقوق داخلی، نتیجه‌گیری می‌شود که نظام‌های حرفه‌ای موجود در ایران، در حد برخی ساختارها، ناقص بوده و با توجه به برخی سیاست‌های عملی دولت مرکزی، فاقد اصول اولیه ضروری است. نتایج این پژوهش نشان داد  که نظام حرفه‌ای یا صنفی در ایران با تعریف به‌عمل‌آمده، فاصله چشمگیری دارد و سیاستگذاری‌های دولت مرکزی، مانع از تحقق نهادهای تحت مدیریت نظام حرفه‌ای  است

کلیدواژه‌ها


 1. الف) فارسی

  1. امامی، محمد و کوروش استوار سنگری (1389)، حقوق اداری، تهران: میزان.
  2. اطاعت، جواد و زهرا موسوی (1390)، تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران، تهران: انتخاب.
  3. دشتی، محمدتقی (1396)، نظام عدم تمرکز در ایران، آسیب‌ها و راهکارها، قم: مکث اندیشه.
  4. امیری گنجه، حسین (1395)، برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی در سازمان تأمین اجتماعی، تهران: جهاد دانشگاهی.
  5. جلالی، محمد (1394)، «اصول کلی تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش47.
  6. جلالی، محمد و حامد نیکونهاد (1392)، «مفهوم و جایگاه عدم تمرکز در نظام حقوق اساسی ایران در پرتو اندیشه قانونگذار اساسی»، اندیشه‌های حقوق اداری، ش 20.
  7. جلالی، محمد (1391)، «اصول تحدیدکننده تمرکززدایی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه»، مجله تحقیقات حقوقی (دانشگاه شهید بهشتی)، ش 60.
  8. قلی‌پور، رحمت‌الله (1384)، «تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری»، فصلنامه فرهنگ مدیریت، ش 10.
  9. رحمن سرشت، حسین (1372)، تمرکز و عدم تمرکز سازمانی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
  10. فلاح‌زاده، علی‌محمر و یحیی مزروعی ابیانه(1399)، نظارت شورای نگهبان بر نحوه تصویب اساسنامه سازمان‌های عمومی؛ نقد رویه‌ها و عملکردها، ش 30.
  11. مرادزاده، ‌مهدی و اکبر طلابکی‌ (1397)، بررسی نظام‌های حرفه‌ای در جمهوری اسلامی ایران، ش 19.
  12. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر (1387)، حقوق اداری، تهران: سمت.
  13. ملکی، رسول (1396)، مسئولیت مدنی دولت، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
  14. موسی‌زاده، رضا (1391)، حقوق اداری (1-2)، تهران: میزان.
  15. مشهدی، علی (1397)، فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  16. وزیرنیا، مهدی (1350)، سازمان‌های دولتی محلی، تهران: دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دهخدا.
  17. هاشمی، سید محمد (1389)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان.

  قوانین

  1. آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای.
  2. اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی.
  3. قانون اساسی.
  4. قانون اساسی فرانسه.
  5. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
  6. قانون مدیریت خدمات کشوری.
  7. قانون استخدام کشوری.
  8. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای.

  ب) انگلیسی

  1. Auby, Jean – marie. et al (2004), Droit & Administrative law, Paris Gualino éditeur.
  2. Aubin Emmanuel et ROCHE Catherine (2005), Droit de la nouvelle décentralisation,Principes directeursd dimension humaine de la décentralisationd compétences évolutives des collectivitésterritoriales, Paris:Gualino éditeur.
  3. Blaesser, Brian W. (1994), The abuse of discretionary power, Paris: Design Review.
  4. Bigot, Gregoire (2002), Intoduction historique au droit administrative depuis, Paris: presse universitaires de France.
  5. Bewssman, Lisa Schultz (2003), Beyond Accountability Arbitrariness and legitimacy in the Administrative State, NewYork:Routledge .
  6. Tayler & Francis (2019), Federalism And Decentralization, NewYork:Stanford University Press.
  7. Debbasch, Charles (2005), Frederic Colin .Administration publique, Paris: Economica, e edition.
  8. Faguet, Poschi (2007), Metropolitan Governance for Sustainable Urban, WC:Inter American Development Bank – Publication.
  9. Grindle, Merilee S, Going local (Decentralization, Democratization and the Promise of Good Governance, WC: Princeton University Press