وظایف و کارویژه‌های دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و رئیس دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح، تهران، ایران

چکیده

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می‌شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. امروزه هیچ نظامی را نمی‌توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را در این زمینه داشته باشد. این نوشتار در پی بررسی فرآیند دادرسی اساسی در کشور اتریش بوده و از همین رهگذر به مبانی نظری این موضوع نیز می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
تروپه، میشل (1383)، «منطق حاکم بر صیانت از قانون اساسی»، ترجمه عباسعلی کدخدایی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره66، صص 291ـ161.
طباطبایی موتمنی، منوچهر (1380)، «حقوق اساسی ـ کلیات و رژیم‌های مهم سیاسی» تهران: نشر میزان.
فاورو، لویی (1386)، «دیوان قانون اساسی اتریش»، ترجمه علی‌اکبر گرجی، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، شماره8، صص 384ـ371.
فاورو، لویی (1384)، «دادگاههای قانون اساسی»، ترجمه علی‌اکبر گرجی، نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره5، صص380ـ369.
فاورو، لویی (1388)، «دادگاه‌های قانون اساسی»، ترجمه علی اکبر گرجی، تهران: نشر میزان.
قاضی، ابوالفضل (1382)، «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.
کاتوزیان، ناصر (1377) «فلسفه حقوق»، تهران: شرکت سهامی انتشار، ج2.
کارگزاری، جواد (1383)، «دادگاه قانون اساسی»، نشریه حقوق اساسی، شماره 3، صص 288ـ273.
کدخدایی، عباسعلی (1382)، «ضرورت پاسداری از قانون اساسی و حقوق شهروندان»، کتاب نقد، سال هفتم، شماره 28، صص 236ـ222.
گرجی، علی‌اکبر (1387)، «حاکمیت قانون و محدودیت‌های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری»، نشریه حقوق اساسی، سال هفتم، شماره9، صص190ـ149.
گواستینی، ریکاردو (1387)، «تأملی پیرامون ضمانت‌های حقوق اساسی و نظریه تفسیر»، ترجمه اردشیر امیرارجمند، نشریه حقوق اساسی، سال هفتم، شماره9، صص 198ـ191.
موسی‌زاده و همکاران، ابراهیم (1389)، دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران (اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (1389ـ1359)، تهران:  معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ اول.
ویژه، محمدرضا (1385) «نگرشی تحلیلی بر عملکرد شورای قانون اساسی فرانسه»، مجله حقوقی عدالت آراء، شماره 5ـ4، صص 170ـ146.
ب) لاتین
Capeletti (m.), (1970) The Judical processin in perspective, chapt. 3, Publish in 58 cal. l, Rev. 1017 pp17-18.
Eisenmann (ch.), (1986) Lajustice constitutionnelleetla haute ciurtconstitutionnellell’dautrich, Paris, Novelle edition, Economica.
Faber, (2008) The Austrian constitutional court-On Overview, Icl-Jurnal, pp 40-53.
Felix Ermacora.(1981) Cour constitutionnelle autrichienne, Revue Internationale de droit comparé, Volume 33, Numéro 2, pp. 417-430.
Fromont (m.), (2003) La cour constitutionnelle federale d, Allernage, Les cahiers du conseil constitutionnel, n15, pp 90-109.
Habermas (j.), (1995) Between facts and norms: contribution to a discourse teory of law and democracy, Cambridge: mass, MIT press.
Haller (h), (1992) the control of administrative authority, public administration, p195.
Hausmaninger (h), (2003) The Austrian legal system, 3. Ed, p139.
Mason, Beaney, (1964) American Constitutional Law, Prentice-Hall Inc, 3rd, Ed, new jersey, pp 13-16.
Nikolic (p.), (1999), Legitimite de la justice constitutionnelleet la democratie, Droitconstitutionnelle, Melanges patric Glard, Paris, montchrestien.
Pasquino (p.), (1998) constitutional adjudication and democracy. Comparative perspective, Etats-unis, France, Italy, in ration juris, vol 11, no 1
Rousseau (d.), (1998) La gustice constitutionnelle en Europe, Paris: montchrestienm, 3 Ed.
Troper (m.), (1974) Le probleme de L’interpretationet la theoriede la supralegalite constitutionnelle, Melanges Eisenmann, Paris: cujas.
Vitrouk (n.), (1995) The Constitutional court of the Russian federation, Brioni, Croatia, council.
Werblewski (j.), (1971) Legal decision and its justification, Logiqueet analyse.
ج. پایگاه­های اینترنتی
قانون اساسی اتریش، سایت رسمی دیوان قانون اساسی اتریش:
http://www.vfgh.gv.at12102009
قانون دیوان قانون اساسی اتریش، سایت رسمی‌دیوان قانون اساسی اتریش:
http://www.vfgh.gv.at
زکریا یعقوبی اشرفی، «بررسی تطبیقی شورای نگهبان با نهادهای ناظر قانون اساسی در برخی کشورها»:    
                                                                                           http://diplomatist.blogfa.com