تحلیل کار شایسته در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) تهران، ایران

چکیده

کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یک‌دهه از طرح آن در عرصه بین‌الملل کار نمی‌گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله‌نامه‌های مطرح در این زمینه از یک‌سو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم در نظام حقوق داخلی با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام نسبت به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله در پی آن است تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه‌های مطرح در ذیل آن، به بررسی این مؤلفه‌ها در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام به عنوان قواعد و هنجارهای بالادستی در نظام حقوقی کشور، با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش‌فرض حاکم بر این مقاله آن است‌که، اموری‌که کار شایسته در پی تحقق آن‌هاست، در اسناد مذکور با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق این امور در دین اسلام به عنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه‌های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی و عربی

ابدی، سعیدرضا (1386)، تحلیل کار شایسته در جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی(ره).
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مجلس شورای اسلامی، چاپ اول.
النیسابوری، مسلم‌بن‌حجاج (بی‌تا)، صحیح مسلم، بی‌جا: مرکز المعلومات الاسلامیه، ج8.
استوارسنگری، کورش (1387)، حقوق تأمین اجتماعی، تهران: نشر میزان.
سپهری، محمدرضا (1381)، حقوق بنیادین کار، تهران: مؤسسه کار و تأمین‌اجتماعی.
سپهری، محمدرضا (1382)، کار شایسته، تهران: مؤسسه کار و تأمین‌اجتماعی.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1375)، حقوق اساسی، تهران: نشر میزان.
عراقی، سیدعزت‌الله (1391)، تحول حقوق بین‌المللی کار، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
عمیدزنجانی، عباسعلی (1387)، کلیات حقوق اساسی ایران، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ سوم.
قاضی، ابوالفضل (1383)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: نشر میزان، چاپ اول.
مجلسی، محمدباقر (1373). بحارالأنوار، تهران: انتشارات کتابچی، ج103.
محدث، جواد (1383)، گفتگوی اجتماعی ـ فرآیندها، پیامدها، مجله کار و جامعه، شماره 59.
موسوی، سیدفضل‌الله (1377)، گفتارهایی درباره حقوق کار، تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی.
موسی‌زاده، ابراهیم و همکاران (بی‌تا)، دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: معاونت پژوهش، تدوین ‌و تنقیح قوانین و مقررات ریاست‌جمهوری.
مهرپور، حسین (1387)، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دادگستر، چاپ اول.
ورعی، سیدجواد (1385)، مبانی و مستندات قانون اساسی به‌ روایت قانونگذار، قم: انتشارات دبیرخانه مجلس‌خبرگان رهبری.
هاشمی، سیدمحمد (1385)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر میزان، ج2.
هاشمی، سیدمحمد (1384)، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران: نشر میزان، چاپ اول.
هرندی، فاطمه (1389)، کار شایسته و نماگرهای آن در ایران، مجله کار و جامعه، شماره 128.

ب)لاتین

Juan, Somavia, (1999), Director-General, 87th Session of the International Labour Conference, International Labour Office: Geneva.
ILO, (2012), Convergences: decent work and social justice in religious traditions, First published, International Labour Office: Geneva.

ج)پایگاه­های اینترنتی

http://www.ilo.org
http://www.maslahat.ir