بررسی وظایف و کارویژه‌های دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش‌بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان‌های عالی کشور، دادگاه‌های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است.
دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد ناظر قانون اساسی و با هدف حصول اطمینان از اینکه تمامی دستگاه‌های کشور از قانون اساسی پیروی می‌کنند در سال 1951 تأسیس شد. این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی و صیانت از ارزش‌ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان به ویژه حقوق بنیادین و اصل دموکراسی معرفی می‌شود و تصمیمات این دادگاه تنها مبتنی بر قانون اساسی است. در این مقاله به مطالعه تطبیقی ساختار و کارویژه‌های دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد متناظر شورای نگهبان قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 (مصوب 20/4/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ب)لاتین

Basic Law for the Federal Republic of Germany (German: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) of 23 May 1949 (amended by an Act dated 27 October 1994 (Federal Law Gazette I, p.3146).
BverfG, (2013) “The Task, Procedures and Organization of the Federal Constitutional Court”.
BverfG, Decision of 11 June 1958 - vol. 7, p. 377.
BverfG, Decision of 12 October 1993 - vol. 89, p. 155.
BverfG, Decision of 17 August 1956 - vol. 5, p. 85.
BverfG, Decision of 23 October 1953 - vol. 2, p. 1.
BverfG, Decision of 25 May 1977 - vol 45, p. 1.
BverfG, Decision of 30 July 1958 - vol. 8, p. 104.
BverfG, Decision of 31 July 1973 - vol. 36, p. 1.
BverfG, Decision of 6 May 1981 - vol. 57, p. 250.
Federal Constitutional Court Act (German: Bundesverfassungsgerichts-Gesetz, BVerfGG) of March 12, 1951.
Kommers, Donald P., “An Introduction to the Federal Constitutional Court”, 2 German Law Journal (2001), available at:
http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=19
Law, David S. (2012), “The Anatomy of a Conservative Court: Judicial Review in Japan”, Public Law in East Asia, Available at:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1406169
Surinam. G. Harutyunyan, A. Mavèiè, (1999) Constitutional Review and Its Development in the Modern World (A Comparative Constitutional Analysis).
The Federal Constitutional Court (German: Bundesverfassungsgericht, or BVerfG)
The Rules of Procedure of the Federal Constitutional Court (GoBVerfG) of 15 December 1986 (Federal Law Gazette I p. 2529), as amended recently by the decision of 18 December 1995 (Federal Law Gazette 1996 I p. 474).
The Treaty of 7 February 1992 founding the European Union (Maastricht Treaty)
Wöhrmann, Gotthard., “The Federal Constitutional Court: an Introduction”, 2001. at: http://www.iuscomp.org/gla/literature/Inbverfg.htm (last visited: May 04, 2013)
Zubek, Radoslaw., “Constitutional Court and Federal Constitution”, at: http://politics.hertford.ox.ac.uk/docs/German/Const./Court/and/Federalism.pdf