تطبیق فرایند تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظریه‌ی قانونگذاری به‌مثابه‌ی برنامه‌ریزی در راستای اجرای قوانین الهی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 کارشناسی ارشد دانشگاه قم

چکیده

نظریه‌ی قانونگذاری به‌مثابه‌ی برنامه­ریزی برای اجرای قوانین الهی بر این مبنا استوار است که قانونگذاری از صلاحیت‌های شارع مقدس است و کارویژه‌ی پارلمان، برنامه­ریزی در قالب تنظیم قوانین برای اجرای قوانین (احکام) الهی است. این برداشت از شأن قانونگذار در نظام حقوقی ایران از مبانی اسلامی نشأت گرفته است که در دیدگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و برخی فقهای مجلس مؤسِّسان قانون اساسی نیز مشهود است. در اصول قانون اساسی نیز به‌صراحت به «اختصاص تشریع به خداوند» و «نقش بنیادین وحی در بیان قوانین» اشاره شده است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا فرایند قانونگذاری در ایران با نظریه‌ی مذکور مطابقت دارد؟ این ابهام ازآن‌جا ناشی می­شود که ابتکار عمل قانونگذاری توسط پارلمان به‌نحوی است که صلاحیت شارع مقدس در قانونگذاری را عملاً به موضوعِی غیرمؤثر تبدیل کرده، زیرا اجتهاد بر امر قانونگذاری در نظام مطلوب مقدم و در نظام حقوقی ایران مؤخر است. بر همین مبنا، مکانیزمی پیش‌بینی نشده است تا پارلمان از نتایج حاصل از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی، به قانونگذاری مبادرت ­ورزد، بلکه مجلس اغلب براساس نیازهای جامعه، به قانونگذاری می­پردازد. بدین‌ترتیب، فقه در جایگاهی مؤخر از قانونگذاری قرار می­گیرد و تنها به عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی بسنده می­کند. این تمایز ممکن است به بروز نواقصی در نظام قانونگذاری مبتنی بر شریعت مقدّس منجر ­شود.

کلیدواژه‌ها


 1. الشریف، محمدمهدی (1393)، منطق حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ سوم.
 2. اکبری، کمال (1392)، فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، چ اول.
 3. امینی، علیرضا (1379)، « فقه و مسئله‌ی قانون»، بازتاب اندیشه، بی­دوره، ش 12، صص 56-61.
 4. بستان (نجفی)، حسین (1393)، «عرفی شدن در اندیشه‌ی علامه طباطبائی»، معرفت فرهنگی و اجتماعی، بی­دوره، ش 19، صص 89-112.
 5. پروین، خیرالله و فیروز اصلانی (1391)، اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ اول.
 6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، ترمینولوژی، تهران: کتابخانه‌ی گنج دانش، چ هجدهم.
 7. جوادی آملی، عبدالله (1383)، فلسفه‌ی حقوق بشر، قم: مرکز نشر اسراء، چ چهارم.
 8. -------------- (1381)، نسبت دین و دنیا: بررسی و نقد نظریه‌ی سکولاریسم، قم: مرکز نشر اسراء، چ اول.
 9. جهانگیری، محسن (1387)، «سرمقاله: فقه پویا»، الهیات و حقوق، بی­دوره، ش 27، صص 3-12.
 10. حسینی بهشتی، سید محمد (1394)، مبانی نظری قانون اساسی: گفتارهای حسینیه‌ی ارشاد و مشهد به انضمام متن کامل قانون اساسی مصوب 1358، تهران، روزنه، چ دوم.
 11. خراسانی، رضا (1392)، «روش­شناسی فقه حکومتی در سپهر اندیشه‌ی فقهی0سیاسی امام خمینی»، پژوهشنامه‌ی انقلاب اسلامی (دانشگاه همدان)، بی­دوره، ش 9، صص 47-68.
 12. داوری، محسن (1394)، ماهیت قانون (3) قانون در جمهوری اسلامی ایران، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به شماره‌ی مسلسل 14703، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/report/show/953508.
 13. درویش متولی، میثم (1393)، تحلیل و بررسی جایگاه و صلاحیت­های شورای نگهبان، نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، مطابقت یا عدم مغایرت؟، گزارش پژوهشی پژوهشکده‌ی شورای نگهبان، به شماره‌ی مسلسل 13930037، قابل دسترسی در http://yon.ir/M36i.
 14. درویش متولی، میثم (1394)، «شرح مبسوط قانون اساسی، شرح اصل نودوچهارم و نودوپنجم قانون اساسی»، گزارش پژوهشی پژوهشکده‌ی شورای نگهبان، به شماره‌ی مسلسل 13940066، قابل دسترسی درhttp://yon.ir/W94q.
 15. درویش متولی، میثم و سید حجت­اله علم‌الهدی (1393)، « تحلیل و بررسی جایگاه و صلاحیت­های شورای نگهبان (گفتگو با آیت‌الله کعبی)»، گزارش پژوهشی پژوهشکده‌ی شورای نگهبان، به شماره‌ی مسلسل 13930005، قابل دسترسی در yon.ir/uFtfc.
 16. رجائی باغ سیائی، مهدی (1392)، «آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، بررسی مفهوم اجتهاد»، گزارش پژوهشی پژوهشکده‌ی شورای نگهبان، به شماره مسلسل 13920087، قابل دسترسی درhttp://yon.ir/7yYy.
 17. زارعی، محمدحسین (1383)، «(با تأملی در ماهیت حقوقی سیاست‌های کلی نظام) نظام قانونگذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت»، راهبرد، بی­دوره، ش 34، صص 320-333.
 18. سبحانی تبریزی، جعفر (1385)، حکومت اسلامی در چشم‌انداز ما، قم: مؤسسه‌ی امام صادق (ع)، چ اول.
 19. ----------------- (1370)، مبانی حکومت اسلامی، ترجمه: داوود الهامی، قم: مؤسسه‌ی علمی و فرهنگی سیدالشهدا، چ اول.
 20. شجاعی وند، علیرضا (1381)، « بازشناسی عرفی شدن در دو تجربه‌ی مسیحی و اسلامی»، راهبرد، بی‌دوره، ش 24، صص 146-177.
 21. شریعتی، محمدصادق (1380)، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم: بوستان کتاب قم، چ اول.
 22. شفیعی سروستانی، ابراهیم (1385)، قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ اول.
 23. فتاحی زفرقندی، علی (1393)، «شرح مبسوط قانون اساسی، شرح اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی»، گزارش پژوهشی پژوهشکده‌ی شورای نگهبان، به شماره‌ی مسلسل 13930151، قابل دسترسی در http://yon.ir/ywb9 .
 24. قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل (1380)، بایسته­های حقوق اساسی، تهران: دادگستر، چ ششم.
 25. کاتوزیان، ناصر (1377)، فلسفه‌ی حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ اول، ج 2.
 26. ---------- (1392)، مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: انتشار، چ نود.
 27. کدخدامرادی، کمال و ولی­الله حیدرنژاد (1394)، «آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، بررسی مفهوم «قانون»»، گزارش پژوهشی پژوهشکده‌ی شورای نگهبان، به شماره‌ی مسلسل 13940139، قابل دسترسی درhttp://yon.ir/2MEe.
 28. کدخدایی، عباسعلی و هادی طحان نظیف (1393)، «تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار»، فصلنامه‌ی دانش حقوق عمومی، ش 10.
 29. کرد فیروز جایی، یارعلی (1384)، «عرفی شدن دین»، رواق اندیشه، بی­دوره، ش 42، صص 40 -64.
 30. کعبی، عباس(1394)، « گفتارهایی در حقوق عمومی اسلامی، سیاست­های کلی نظام، راهکار ارتقای نظام قانون­گذار اسلامی»، علی فتاحی زفرقندی، علی بهادری جهرمی، گزارش پژوهشی پژوهشکده‌ی شورای نگهبان، به شماره‌ی مسلسل 13940137، قابل دسترسی درhttp://yon.ir/u8ZV.
 31. کعبی، عباس (1393)، «مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، تحلیل مبانی اصل چهارم قانون اساسی»، محسن ابوالحسنی، گزارش پژوهشی پژوهشکده‌ی شورای نگهبان، به شماره‌ی مسلسل 13930111، قابل دسترسی در http://yon.ir/Ovl2.
 32. مدنی، سید محمود (1393)، احکام مصلحتی در فقه اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی، چ اول.
 33. مکارم شیرازی، ناصر (1388)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ چهل‌وسوم، ج 3.
 34. منتظری، حسینعلی (1384)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، ترجمه و تنظیم: محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم: تفکر، بی­چا، ج 3.
 35. خمینی موسوی، روح‌الله (1389)، صحیفه‌ی امام، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چ پنجم، ج 11، 13 و 21.
 36. ------------------ (1377)، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چ هفتم.
 37. مهرپور، حسین (1374)، دیدگاه­های جدید در مسائل حقوقی، تهران: اطلاعات، چ دوم.
 38. نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان قابل دسترسی در http://yon.ir/bzu2.
 39. هاشمی، سید محمد (1387)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان، چ بیستم، ج 2.