نویسنده = ����������������������� ����������������
محدوده نظارتی دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 41، مهر 1402، صفحه 97-126

10.22034/qjplk.2023.1856.1684

محسن ابوالحسنی؛ محمدجواد رضایی‌زاده؛ ولی رستمی