نویسنده = ���������� ���������� ��������
صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوب‌های نظری و تعارضات عملی)

دوره 11، شماره 37، مهر 1401، صفحه 102-129

10.22034/qjplk.2022.1284.1249

سید احمد حبیب نژاد؛ سجاد کریمی پاشاکی؛ محمد مهدوی عارف