نویسنده = ���������� �������������� ������
نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه

دوره 12، شماره 42، دی 1402، صفحه 193-218

10.22034/qjplk.2023.1750.1599

رضا خسروی اسفزار؛ محمد امین ابریشمی راد