نویسنده = ���������������� ������������ ����������
الزامات مسئولیت‌مدنی حکومت در امور فرهنگی

دوره 12، شماره 40، تیر 1402، صفحه 29-60

10.22034/qjplk.2022.1080.1122

سجاد رسولی جزی؛ مصطفی میرمحمدی میبدی؛ اردوان ارژنگ


الزامات و آثار استیضاح و عزل رئیس‌جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 51-72

10.22034/qjplk.2022.242

سید مصطفی میرمحمدی میبدی؛ حوریه جمالی