نویسنده = �������� ������������ ��������
ضرورت رعایت اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری

دوره 10، شماره 32، تیر 1400، صفحه 1-18

10.22034/qjplk.2021.221

سید حسین حسینی؛ سیده ساعده حسینی؛ زهرا صالح آبادی