نویسنده = ������������ �������� ��������
آسیب‌شناسی نظام حرفه‌ای در حقوق اداری ایران

دوره 11، شماره 38، دی 1401، صفحه 57-76

10.22034/qjplk.2022.1477.1385

محمد حسین سرمدی؛ مجید نجارزاده هنجنی؛ محمدرضا حکاک زاده