نویسنده = ������������ ������ ������������
مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر

دوره 7، شماره 20، تیر 1397، صفحه 23-48

سید علیرضا حائری؛ حامد نیکونهاد؛ حسین امینی پزوه