نویسنده = �������������� ��������
قواعد حل تعارض قراردادهای انتقال فناوری با اصول 81 و 153 قانون اساسی

دوره 11، شماره 37، مهر 1401، صفحه 80-101

10.22034/qjplk.2022.250

محمد اسحاقی آستانی؛ حسن سیف زاده کرمانی


اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان

دوره 4، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 47-67

محمد اسحاقی؛ سیدمحمدرضا امام؛ مصطفی مسعودیان