نویسنده = ������������������ ��������
مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر

دوره 7، شماره 20، تیر 1397، صفحه 23-48

سید علیرضا حائری؛ حامد نیکونهاد؛ حسین امینی پزوه


مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، آذر 1393، صفحه 27-50

محمدجواد ارسطا؛ حامد نیکونهاد