نویسنده = ����������������������� ��������
حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین‌المللی

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 113-133

توکل حبیب‌زاده،؛ حسین خلف رضایی