نویسنده = ���������� ������������ ��������
نقد صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور رأی وحدت رویه

دوره 8، شماره 25، آذر 1398، صفحه 85-102

10.22034/qjplk.2019.180

محمد امین ابریشمی راد؛ حسین آئینه نگینی