نویسنده = ���������� ������ ���������������� ������ ����������
بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی.

دوره 9، شماره 30، دی 1399، صفحه 75-94

10.22034/qjplk.2020.209

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی


جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 5، آذر 1392، صفحه 41-60

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی


نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 27-50

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی