نویسنده = ������������ ����������
تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران

دوره 6، شماره 18، اسفند 1396، صفحه 23-44

مرتضی نجابت خواه؛ جواد تقی زاده؛ نفیسه ظریفی