نویسنده = ���������� ���������� ����������������
مبانی و اصول تشخیص صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی

دوره 5، شماره 14، مرداد 1395، صفحه 117-142

محمدجواد رضائی زاده؛ محسن داوری