نویسنده = ������������ ����������������
نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانون‌گذاری

دوره 12، شماره 40، تیر 1402، صفحه 1-28

10.22034/qjplk.2022.938.1093

عبدالله حیدری؛ محمد جواد ارسطا؛ حسنعلی علی اکبریان