نویسنده = ������������ �������������� ��������
تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی

دوره 5، شماره 16، بهمن 1395، صفحه 81-102

احمد حبیب نژاد؛ محمد منصوری بروجنی