نویسنده = ���������� ���������� ��������
علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه

دوره 9، شماره 27، خرداد 1399، صفحه 1-28

10.22034/qjplk.2020.188

هانی حاجیان؛ جواد سرخوش؛ میثم اکبری دهنو