نویسنده = ������������ �������� ��������
راهکارهای مشارکت مردم در اداره‌ی حکومت اسلامی

دوره 2، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 69-88

محمد جواد جاوید؛ علی فتاحی زفرقندی