نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوب‌های نظری و تعارضات عملی)

دوره 11، شماره 37، مهر 1401، صفحه 102-129

10.22034/qjplk.2022.1284.1249

سید احمد حبیب نژاد؛ سجاد کریمی پاشاکی؛ محمد مهدوی عارف


انسان قانون اساسی؛ سرشت انسان از منظر قانون اساسی

دوره 10، شماره 31، فروردین 1400، صفحه 67-88

10.22034/qjplk.2021.218

سید احمد حبیب نژاد؛ فاطمه سادات نقوی


چالش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه‌های توسعه

دوره 9، شماره 28، شهریور 1399، صفحه 93-114

10.22034/qjplk.2020.198

سیده زهرا سعید؛ احمد حبیب نژاد


نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته

دوره 8، شماره 26، اسفند 1398، صفحه 25-46

10.22034/qjplk.2020.183

سید احمد حبیب نژاد؛ احمد تقی زاده


امکان سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران

دوره 6، شماره 18، اسفند 1396، صفحه 67-89

احمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری


تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی

دوره 5، شماره 16، بهمن 1395، صفحه 81-102

احمد حبیب نژاد؛ محمد منصوری بروجنی