نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
سنجش مشروعیت شورای انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 25، آذر 1398، صفحه 69-84

10.22034/qjplk.2019.179

ابوالفضل درویشوند؛ مهدی نورایی؛ مهدی رجائی باغ سیائی