نویسنده = ��������������������� ��������
تحلیلی بر تغییر قانون اساسی خارج از تشریفات رسمی مصرح در آن

دوره 5، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 89-107

توکل حبیب‌زاده؛ مصطفی منصوریان


تأملی در باب شرط رجل مذهبی سیاسی در خصوص رئیس‌جمهور

دوره 3، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 23-43

توکل حبیب زاده؛ امیرحسین اصل زعیم


وظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق

دوره 2، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 89-110

توکل حبیب زاده؛ مصطفی منصوریان