نویسنده = ������������ ������������ ��������
مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی‌های زیست‌محیطی

دوره 3، شماره 7، خرداد 1393، صفحه 95-113

حمید بهرامی احمدی؛ اعظم علم‌خانی