نویسنده = ���������� ���������� ��������
مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر

دوره 7، شماره 20، تیر 1397، صفحه 23-48

سید علیرضا حائری؛ حامد نیکونهاد؛ حسین امینی پزوه


منطقه‌‌الفراغ به‌مثابۀ نظریۀ قانونگذاری

دوره 2، شماره 5، آذر 1392، صفحه 1-20

محسن اسماعیلی؛ حسین امینی پزوه