نویسنده = ���������������� ��������������
سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات اداری

دوره 12، شماره 42، دی 1402، صفحه 41-72

10.22034/qjplk.2023.1528.1427

عباسعلی کدخدایی الیادرانی؛ حمید فعلی


رویه‌ی شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون

دوره 5، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 1-22

عباسعلی کدخدایی؛ محمدامین ابریشمی راد


تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار

دوره 3، شماره 10، اسفند 1393، صفحه 45-68

عباسعلی کدخدایی؛ هادی طحان نظیف


نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 93-111

عباسعلی کدخدایی؛ ابوالفضل درویشوند