فصلنامه دانش حقوق عمومی- اخبار نشریه
اولویت های موضوعی فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بر اساس تصمیم اعضای محترم هیأت تحریریه فصلنامه دانش حقوق عمومی، اولویت‌های موضوعی فصلنامه بدین شرح می‌باشد:  

*مطالعات فقه حکومتی و نظام‌سازی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
*مطالعه جایگاه، صلاحیت و کارویژه‌های شورای نگهبان در زمینه تفسیر، نظارت بر انتخابات و نظارت بر مصوبات در حقوق جمهوری اسلامی ایران و بررسی نهادهای مشابه در سایر کشورها و نظام‌های حقوقی؛
*تحلیل و بررسی نظرات شورای نگهبان در موضوعات مختلف با رویکرد حقوق عمومی؛
*سایر موضوعات حقوق عمومی که ثمرات مطالعه‌ی آن مرتبط با اهداف و کارکردهای شورای نگهبان باشد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانش حقوق عمومی:
http://mag.shora-rc.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب