فصلنامه دانش حقوق عمومی- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 صــاحب امتیـــاز: پژوهشکــــده شـــورای نگهبــــان

مدیرمسئول: دکتر عباسعلی کــدخدایی

سردبیر: دکتر سیامک رهپیــک

اعضای هیأت تحریـــریه (به ترتیب حروف الفبا)

-محسن اسماعیلی، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران و عضو شورای نگهبان

ـ فیروز اصلانی، استادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران

ـ غلامحسین الهام، دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

ـ محمدجواد جاوید، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران

ـ سیدمحمد حسینی، دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

ـ ولی رستمی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران

ـ سیامک ره‌پیک، استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان

ـ عباسعلی کدخدایی، استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران و عضو پژوهشکده شورای نگهبان

-فـرید محسنـی، استـادیـار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانش حقوق عمومی:
http://mag.shora-rc.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب