فصلنامه دانش حقوق عمومی- راهنمای اشتراک نشریه
راهنمای اشتراک نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای درخواست اشتراک نسخه مکتوب فصلنامه دانش حقوق عمومی

کلیه علاقمندان برای دریافت نسخه های مکتوب فصلنامه دانش حقوق عمومی می توانند با پرداخت مبلغ 60000 ریال برای هر نسخه به حساب شماره 0108129093009 به نام انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان نزد بانک صادرات و ثبت نام در سامانه و تکمیل فرم اشتراک و پیوست نمودن فیش واریزی نسبت به دریافت پستی فصلنامه اقدام نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانش حقوق عمومی:
http://mag.shora-rc.ir/find.php?item=1.118.18.fa
برگشت به اصل مطلب