دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، پاییز 1392 (5) 
2. اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت

صفحه 21-40

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ جعفر شفیعی سردشت