دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، آذر 1392 (5) 
اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت

صفحه 21-40

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ جعفر شفیعی سردشت