دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار 1392 (3) 
2. نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

صفحه 27-50

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی


5. جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی

صفحه 97-120

سهراب صلاحی؛ علی فتاحی زفرقندی