دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، زمستان 1400، صفحه 1-160