دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، زمستان 1399، صفحه 1-140 
4. بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی

صفحه 75-94

10.22034/qjplk.2020.209

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی


6. حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان

صفحه 117-140

10.22034/qjplk.2020.211

اکبر ذاکریان؛ حسین جاور؛ سید فرهاد بطحایی