دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، پاییز 1398، صفحه 1-124 
4. سنجش مشروعیت شورای انقلاب اسلامی

صفحه 69-84

10.22034/qjplk.2019.179

ابوالفضل درویشوند؛ مهدی نورایی؛ مهدی رجائی باغ سیائی