دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1391 (2) 
2. مؤلفه‌های اقتصادی اجرای عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام

صفحه 23-44

اسماعیل محمدزاده مزینان؛ امیر ملکی‌نژاد؛ محمود اکبری