بررسی تعارض منافع مقامات قضایی

دوره 10، شماره 32، تیر 1400، صفحه 19-46

10.22034/qjplk.2021.222

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


سازِکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

دوره 9، شماره 30، دی 1399، صفحه 25-50

10.22034/qjplk.2020.207

مرتضی حاجی علی خمسه؛ مصطفی مسعودیان؛ حمید فعلی


امکان‌سنجی حقوقی جمع‌سپاری تنقیح قوانین و مقررات

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 25-50

10.22034/qjplk.2022.241

علی بهادری جهرمی *؛ محمدرضا علی پور


مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام‌ها و تصمیمات دولت

دوره 9، شماره 29، مهر 1399، صفحه 26-50

10.22034/qjplk.2020.201

حبیب طالب احمدی؛ علی رضائی؛ امیرحسین نقوی


گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی)

دوره 9، شماره 29، مهر 1399، صفحه 51-68

10.22034/qjplk.2020.202

هادی طحان نظیف؛ علی بهادری جهرمی؛ کمال کدخدامرادی


الزامات و آثار استیضاح و عزل رئیس‌جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 51-72

10.22034/qjplk.2022.242

سید مصطفی میرمحمدی میبدی؛ حوریه جمالی


انسان قانون اساسی؛ سرشت انسان از منظر قانون اساسی

دوره 10، شماره 31، فروردین 1400، صفحه 67-88

10.22034/qjplk.2021.218

سید احمد حبیب نژاد؛ فاطمه سادات نقوی


امکان‌سنجی حقوقی تصویب لایحه‌ بودجه در کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی

دوره 10، شماره 32، تیر 1400، صفحه 69-84

10.22034/qjplk.2021.224

محمدصادق فراهانی؛ کمال کدخدامرادی؛ علی فتاحی زفرقندی


بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی

دوره 9، شماره 30، دی 1399، صفحه 75-94

10.22034/qjplk.2020.209

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی


قواعد حل تعارض قراردادهای انتقال فناوری با اصول 81 و 153 قانون اساسی

دوره 11، شماره 37، مهر 1401، صفحه 80-101

10.22034/qjplk.2022.1271.1241

محمد اسحاقی آستانی؛ حسن سیف زاده کرمانی