وظایف و کار ویژه‌های دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 73-97

مصطفی منصوریان؛ مسعود اخوان فرد


تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاست‌های کلی نظام

دوره 7، شماره 19، فروردین 1397، صفحه 73-86

ابراهیم موسی‌زاده؛ مرتضی حاج علی خمسه


وضعیت حقوقی غیر اهل کتاب از منظر اصل چهاردهم قانون اساسی

دوره 7، شماره 22، دی 1397، صفحه 75-100

سیدمصطفی میرمحمدی میبدی؛ فیروز اصلانی


«ضرورت» در قانون اساسی؛ مفهوم- مرجع تشخیص و نظارت

دوره 5، شماره 15، آذر 1395، صفحه 79-98

بیژن عباسی؛ علی سهرابلو


تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی

دوره 5، شماره 16، بهمن 1395، صفحه 81-102

احمد حبیب نژاد؛ محمد منصوری بروجنی


نقد صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور رأی وحدت رویه

دوره 8، شماره 25، آذر 1398، صفحه 85-102

10.22034/qjplk.2019.180

محمد امین ابریشمی راد؛ حسین آئینه نگینی


اعتبار قانون سازمان برق ایران از منظر شورای نگهبان

دوره 7، شماره 19، فروردین 1397، صفحه 87-112

محمد برزگر خسروی


وظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق

دوره 2، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 89-110

توکل حبیب زاده؛ مصطفی منصوریان


تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار برنامه‌ی اقدام مشترک با تأکید بر اصل حاکمیت قانون اساسی

دوره 3، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 89-113

سید محمد مهدی غمامی؛ علیرضا نصرالهی نصرآباد


صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر آن در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

دوره 4، شماره 11، شهریور 1394، صفحه 89-110

ابراهیم موسی زاده؛ علی سهرابلو


شأن قضایی رئیس قوه‌ی قضاییه؛ از نفی تا اثبات

دوره 4، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 89-112

خبرالله پروین؛ حسین نگینی آینه