مصلحت اجتماعی در فقه امامیه؛ از مفهوم تا ضابطه

دوره 10، شماره 32، تیر 1400، صفحه 85-104

10.22034/qjplk.2021.225

حسین عزیزی؛ علی محمد فلاح زاده


کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانون‌گذاری

دوره 10، شماره 31، فروردین 1400، صفحه 89-112

10.22034/qjplk.2021.219

محمد امین ابریشمی راد؛ حمید نظریان


رویکرد فقهی به رأی ممتنع

دوره 9، شماره 29، مهر 1399، صفحه 91-112

10.22034/qjplk.2020.204

محسن قائمی خرق


بررسی «مقبولیت عامه» در اصل 107 قانون اساسی

دوره 11، شماره 36، تیر 1401، صفحه 92-116

10.22034/qjplk.2021.254

هدی غفاری؛ فاطمه نظری


چالش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه‌های توسعه

دوره 9، شماره 28، شهریور 1399، صفحه 93-114

10.22034/qjplk.2020.198

سیده زهرا سعید؛ احمد حبیب نژاد


آسیب‌شناسی نظام مالی انتخابات جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 93-118

10.22034/qjplk.2022.244

محمد تقی اکبری؛ سید محمد هاشمی؛ ولی رستمی


تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی

دوره 9، شماره 30، دی 1399، صفحه 95-116

10.22034/qjplk.2020.212

خیرالله پروین؛ رضا فرامرزی؛ امین پاشایی امیری


صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوب‌های نظری و تعارضات عملی)

دوره 11، شماره 37، مهر 1401، صفحه 102-129

10.22034/qjplk.2022.1284.1249

سید احمد حبیب نژاد؛ سجاد کریمی پاشاکی؛ محمد مهدوی عارف


حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری

دوره 9، شماره 29، مهر 1399، صفحه 113-134

10.22034/qjplk.2020.205

محمد امین ابریشمی راد؛ حسین آئینه نگینی


حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان

دوره 9، شماره 30، دی 1399، صفحه 117-140

10.22034/qjplk.2020.211

اکبر ذاکریان؛ حسین جاور؛ سید فرهاد بطحایی


جایگاه و نقش مبانی نظام حقوقی در تفسیر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 36، تیر 1401، صفحه 117-146

10.22034/qjplk.2021.255

محمد بهادری جهرمی؛ محمدرضا اصغری شورستانی


مهم‌ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 119-144

10.22034/qjplk.2022.245

محمدامین ابریشمی راد؛ نادر اسدی اوجاق


امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تاکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/qjplk.2022.1379.1330

سجاد پاشاکی؛ محمد جواهری طهرانی؛ رضا محمدی کسجین


جُستاری بر نظریه مدیریت دولتی نوین و جایگاه آن در حقوق اداری مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/qjplk.2022.1282.1248

سید مجتبی واعظی؛ محمود کریمی


امکان‌سنجی حقوقی شفافیت آرای نمایندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/qjplk.2022.1345.1295

حسین محمدی احمدآبادی؛ محمد برزگر خسروی


آسیب شناسی نظام حرفه ای در حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/qjplk.2022.1477.1385

محمد حسین سرمدی؛ مجید نجارزاده هنجنی؛ محمدرضا حکاک زاده


نقش رهبری در نظام سیاسی پارلمانی با توجه به اقتضائات حقوق اساسیِ ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/qjplk.2022.1375.1321

محمدجواد ارسطا؛ حسین قاسمی


نادیده انگاری بایسته‌های تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم علیه امنیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

10.22034/qjplk.2022.1490.1393

سیدروح اله عقیق؛ کریم صالحی؛ عارف برخورداری