کلیدواژه‌ها = ضوابط احکام منطقة‌الفراغ
منطقه‌‌الفراغ به‌مثابۀ نظریۀ قانونگذاری

دوره 2، شماره 5، آذر 1392، صفحه 1-20

محسن اسماعیلی؛ حسین امینی پزوه