کلیدواژه‌ها = حاکمیت قانون
تعداد مقالات: 5
1. آسیب‌شناسی نقش دیوان محاسبات کشور در تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون

دوره 10، شماره 33، پاییز 1400، صفحه 33-56

10.22034/qjplk.2021.228

جواد فاضلی نژاد؛ جعفر شفیعی سردشت


2. رابطه‌ی دموکراسی و دادرسی اساسی (مطالعه‌ی موردی آمریکا)

دوره 7، شماره 20، تابستان 1397، صفحه 1-22

یونس فتحی؛ فردین مرادخانی


3. تأملی بر برخی از بایسته‌های تصمیم‌گیری اداری شخصی در پرتو آرای شعب دیوان عدالت اداری

دوره 3، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 115-134

محمد جواد رضایی زاده؛ ابوالفضل درویشوند


4. اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت

دوره 2، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 21-40

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ جعفر شفیعی سردشت


5. نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 27-50

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی