کلیدواژه‌ها = تقنین
امکان‌سنجی حقوقی جمع‌سپاری تنقیح قوانین و مقررات

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 25-50

10.22034/qjplk.2022.241

علی بهادری جهرمی *؛ محمدرضا علی پور


اعتبار قانون سازمان برق ایران از منظر شورای نگهبان

دوره 7، شماره 19، فروردین 1397، صفحه 87-112

محمد برزگر خسروی


معیارهای تشخیص و محدودة امور تقنینی و اجرایی در آراء شورای نگهبان

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 99-123

سیدمحمدهادی راجی؛ محمد برومند


صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 93-117

کاظم کوهی اصفهانی