نویسنده = ایرج حسینی صدر آبادی
مشارکت عمومی در تهیه و اصلاح قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/qjplk.2022.1468.1379

ایرج حسینی صدر آبادی؛ محمدجواد محمدپور