نویسنده = مصطفی منصوریان
مبنا، ماهیت و تضمین محدودیت‌های بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 19، فروردین 1397، صفحه 1-23

سید حجت الله علم الهدی؛ مصطفی منصوریان


تحلیلی بر تغییر قانون اساسی خارج از تشریفات رسمی مصرح در آن

دوره 5، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 89-107

توکل حبیب‌زاده؛ مصطفی منصوریان


تضمین محدودیت‌های اصلاح قانون اساسی با تأمل بر آموزه‌ی محدودیت‌های ضمنی

دوره 4، شماره 11، شهریور 1394، صفحه 111-128

سید محمد مهدی غمامی؛ مصطفی منصوریان


رویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن در رویه‌ی شورای نگهبان

دوره 3، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 1-22

ابراهیم موسی زاده؛ مصطفی منصوریان


وظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق

دوره 2، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 89-110

توکل حبیب زاده؛ مصطفی منصوریان


وظایف و کار ویژه‌های دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 73-97

مصطفی منصوریان؛ مسعود اخوان فرد


درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-22

محسن اسماعیلی؛ مصطفی منصوریان