نویسنده = توکل حبیب زاده
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر تغییر قانون اساسی خارج از تشریفات رسمی مصرح در آن

دوره 5، شماره 13، بهار 1395، صفحه 89-107

توکل حبیب‌زاده؛ مصطفی منصوریان


2. تأملی در باب شرط رجل مذهبی سیاسی در خصوص رئیس‌جمهور

دوره 3، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 23-43

توکل حبیب زاده؛ امیرحسین اصل زعیم


3. وظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق

دوره 2، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 89-110

توکل حبیب زاده؛ مصطفی منصوریان